עיקרי הסכם המכר

כללי

 • הפרויקט מלווה ע"י בנק הפועלים בע"מ
 • הבטוחה שתינתן הינה ערבות בנקאית כאמור בחוק המכר
 • הערבות תינתן עבור כל תשלום לחברה למעט בגין רכיב המע"מ, הכלול בתשלום, אשר מובטח ע"י המדינה בחוק ע"י קרן מע"מ
 • הרוכש יוכל לשלם חלק מהתמורה מכספי משכנתא (בכפוף לאישור קבלת משכנתא מבנק למשכנתאות מטעמם) ובלבד שקודם לכן שילם מהון עצמי לפחות 10% מהתמורה
 • הרוכש אינו רשאי למכור את הדירה לצד שלישי החל מיום רכישתה ועד חלוף חמש שנים מיום קבלת טופס 4 לדירה או עד חלוף 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור, לפי המוקדם מבניהם
 • הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד
 • הקבלן המבצע – אשטרום הנדסה ובנייה בע"מ, מקבוצת אשטרום
 • ב"כ החברה, משרד מ.פירון ושות', מייצג את החברה בלבד ומטפל בשמה ועבורה ברישום הזכויות בפרויקט
 • ב"כ החברה לא מייצג את הרוכש והרוכש רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו ועל חשבונו, לרבות לצורך הגשת דיווח מטעם הרוכש לרשויות המס ואימות חתימת הרוכש על כתבי התחייבות של משרד הבינוי והשיכון
 • נוסח הסכם המכר אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון וחברת הבקרה מטעמו והוראותיו אינן נתונות לשינוי
 • החברה תזכה או תשיב לרוכש (כנגד אסמכתא בגין העלות) את עלות הפקת ייפוי כוח נוטריוני הנדרש לצורך רישום זכויות הרוכש בממכר
 • מחיר הממכר (להלן "סכום התמורה") – מחיר הממכר שינקב בבקשת הרכישה שתיחתם במועד בחירת הדירה יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים בגין חודש מרץ 2021- 116.6 נק'. מחיר הממכר שינקב בהסכם יהיה מחיר הממכר שינקב בבקשת הרכישה בשינוי בין מדד תשומות הבנייה למגורים הידוע ביום בחירת הדירה לבין יום החתימה על ההסכם

לוח תשלומים:

 • 7% מסכום התמורה – ישולמו ביום חתימת ההסכם (2,000 ₪ שישולמו ע"י הרוכש בעת בחירת הדירה ויושבו בכפוף לחתימה על ההסכם)
 • 13% מסכום התמורה (השלמה ל-20%) – ישולמו עד 45 ימים מיום חתימת ההסכם
 • 70% מסכום התמורה – ישולמו בתשלומים שווים כל שלושה חודשים החל משלושה חודשים לאחר יום התשלום השני ועד התשלום האחרון.
 • לא יאוחר מתום 10 ימים ממועד הודעת החברה בכתב לרוכש על מועד המסירה ישלם הרוכש לחברה את יתרת התמורה (10%)
 • כל תשלום ע"ח התמורה כפי שמופיע בהסכם המכר, יוצמד למדד תשומות הבנייה למגורים בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם המכר. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת ההסכם. موقع مراهنات 365
 • שיעור המע"מ כפי שכתוב בעיקרי ההסכם – יהיה שיעור המע"מ שיחול על פי חוק במועד כל תשלום
 • כל איחור בתשלום יגרור חיוב בריבית פיגורים
 • הרוכש רשאי להקדים תשלומים לעומת המועד הנקוב בנספח התמורה (כפוף לאישור החברה)
 • ככל והחברה תאשר את הקדמת התשלומים כאמור, ישלם הרוכש את התשלום בצירוף הפרשי הצמדה למועד בו בוצע התשלום
 • הרוכש ישלם לב"כ החברה תשלום בגין השתתפות בהוצאות המשפטיות של החברה בעבור רישום זכויותיו בממכר בלבד, את הסכום המירבי שניתן לגבות עפ"י חוק אשר נכון למועד מסמך זה עומד על סך 4,999 ₪ או 0.5% מסכום התמורה, לפי הנמוך מבניהם – הכל בתוספת מע"מ
 • התשלום לב"כ החברה יבוצע במעמד חתימת ההסכם, באמצעות המחאה לפקודת מ.פירון ושות' עורכי דין
לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם גלעד ראובני, רכז נגישות קבוצת אשטרום:
טל' – 03-6231418, נייד – 054-2324557,
דוא"ל – gildar@ashtrom.co.il